İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Bisyliabic Words

 

Haftada kaç gün vardır ? How many days are there in a week? hahf-tahdah cahch guewn vahr-dır?
Haftada yedi gün vardır. There are seven days in a week. Hahf-tahdah yay-dy guewn vahr-dır.
Ayda dört hafta vardır. There are four weeks in a month. I-dah dört hahf-d,tah var,hr-dır.
Yılda on iki ay vardır. There are twelve months in a year. yıldah ohn eekee I vahr-dır.

 

 

 
 
Kaç how many, how much. cahch
Veya or,or else. vayyah
Vakit time vah-keet
Yarım half yah-rım
Ay month; moon i
Geçiyor (verb : geçmek) it passes guachee-yohr
Yıl year yıl
Erken early  
Buçuk half boo-chook
Çeyrek a quarter chay-rake
Geç late guache
Tam just,exactly. tahm
Önce before ön-jay
Yakında soon yah-kın-dah
Haklı just, fair. hahk-lı
Sonra after sohn-rah
Haklısınız you are right.  
 
 
 
 
Bugün Salıdır. Today is Tuesday.
Dün Pazartesi idi. Yesterday was Monday.
Yarın Çarşambadır. Tomorrow will be Wednesday.
Bugün Bayramdır. Today is a festive day (holiday).
Pazar günü yıldönümümdür. Sunday is my birthday.
Yarın Yılbaşıdır. Tomorrow is New Year's day.
Saat kaç? What time is it?
Saat altıdır? It is six o'clock.
Saat yedi buçuktur. It is half past seven.
Beşe çeyrek var. It is a quarter to five.
Beşi çeyrek geçiyor. It is a quarter past five.
Ona yirmi var. It is 20 minutes to ten.
Onu yirmi geçiyor. It is 20 minutes past ten.
Öğle vaktidir. It is midday.
Gece yarısıdır. It is midnight.
Saat tam birdir. It is exactly one o'clock.
Yakında saat on iki olacak. Soon it will be twelve o'clock
Oh ! Çok geç oluyor. Oh! İt is getting late.
Evet, haklısınız, geç oldu. Yes, you are right, it is late.
Erken değil. It is not early.
Çok vaktim yoktur. I have not much time.
İki saat sonra. Two hours later.
Bugün saat beşte. Today at five o'clock.
 

 

 

 

The last vowel of some bisyliabic words is dropped in the declension :

 

 
vakit time Vaktim, vaktiniz, vakti, etc.
ağız mouth ağzım, ağzımız, ağzı, etc.
isim name İsminiz, ismi, ismim, etc.
alın forehead Alnım, alnı, alnımız, etc.
resim picture Resmim, resmin, resmi, etc.
burun nose burnum, burnumuz, burnu, etc.
karın belly Karnım, karnımız, karnı, etc.
 

 

 

 

 Exercise 15 . - Write the anwers to the following questions.

 

 
Bir saatte kaç dakika vardır?
Bir günde kaç saat vardır?
Bir ayda kaç gün vardır?
Bugün Çarşambadır ; dün ne gündü?
Bugün Cumadır ; yarın ne gün olacak?
Pazar günü tatil midir?