İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Eight

 

He has just finished his homework.
She has just finished her game.
He has just arrived.
The train has just arrived.
We have just called your grandmother.
Bu cümlelerde vurgulanan manayı anlayabildiniz mi? Yapılan işin "henüz, az önce" bittiğini söylemiş oluyoruz.
 
My sister has already done her homework.
School has already finished.
The match has already started.
They have already cleaned their rooms.
Bu cümlelerde de "zaten, çoktan" gibi manalar çıkıyor. Yani bahsedilen iş zaten bitmiştir.
 
Bu kullanıma "Present Perfect Tense" denir. Bu kullanımın Türkçe'de tam bir karşılığı yoktur. Genel
olarak, geçmişte gerçekleşmiş olaylar ile bugün arasında bir çeşit ilişki kurar.
 
Önemli notlar:
Kullanım, "have + v3" şeklindedir.
3. tekil şahıslar için "have" yerine "has" kullanılmalıdır.
Have burada yardımcı fiil rolündedir.
v3 ise, fiilin üçüncü hali demektir. Daha önce geçmiş zaman için fiilin ikinci halini kullanmıştık. Perfect tense isimli bu kullanım için de v3 kullanacağız.
Düzenli fiillerde, ikinci ve üçüncü haller aynıdır, yani kısaca fiilin sonuna "-ed" ekleriz. Düzensiz fiillerin üçüncü hallerini ise, yine tabloda vereceğiz.

 

 

v1
v2
v3
 
v1
v2
v3
Come
build
cut
fall
go
see
write
sell
sleep
take
understand
win
wear
say
teach
read
Came
built
cut
fell
went
saw
left
wrote
sold
slept
took
understood
won
wore
said
taught
read
Come
built
cut
fallen
gone
seen
left
written
sold
slept
taken
understood
won
worn
said
taught
read
 
Find
catch
do
drive
have
make
meet
run
sit
speak
tell
buy
stand
eat
give
hear
know
think
Found
caught
did
drove
had
made
met
ran
sat
spoke
told
bought
stood
ate
gave
heard
knew
thought
Found
caught
done
driven
had
made
met
ran
sat
spoken
told
bought
stood
eaten
gave
heard
known
thought

 

have "'ve", has de "'s" şeklinde kısaltılabilir. Olumsuz yapmak için basitçe yardımcı fiile "not" eklenir, soru yapmak için de yardımcı fiil başa alınır. Her durumda, hem yardımcı fiil (have) hem de v3 beraberce kullanılır.
 
Diğer bir kullanım da henüz yapılmadığı manasını veren "yet" sözcüğüyledir. Bu kullanımda, cümleyi olumsuz  kurarız.
We haven't gone to the doctor yet.
We haven't talked to the new student yet.
He hasn't left yet?
They haven't bought a car yet.
 
"yet", soru cümlelerinde de kullanılabilir.
-Have you met the teacher yet?
-No, I haven't met him yet.
 
-Have the kids eaten lunch yet?
-Yes, they have already eaten lunch.
 
-Has he repaired the car yet?
-Yes, he has just repaired the car.

 

 

İngilizce konuşurken nazikçe izin istemek için "May I.......?" sorusunu kullanırız.
Mesela, sınıfa geç kalmışsak, öğretmene "May I come in?" diye sorarak izin istemeliyiz.
Telefonda arkadaşımızı istemek için: "May I talk to Ahmet?" diyebiliriz.
Birinden nazikçe su istemek için "May I have a glass of water?" diyebiliriz.