İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Sıfat Karşılaştırmaları / Comperative and Superlative


Türkçe karşılığı sıfat karşılaştırmaları demektir. İsmi niteleyen kelimelere Sıfat diyoruz. Örneğin;güzel kız, çirkin ördek.. gibi
Sadece bir nesne veya canlıyı ele aldığımızda verdiğimiz örnekteki gibi güzel kız, çirkin ördek gibi sıfatlar kullanırız. Eğer birden fazla nesneyi veya birden fazla canlının elinde olan özelliklerini söyleyecek olursak “daha güzel veya daha çirkin” şeklinde kıyaslamalar yaparız.
İşte İngilizce'de de sıfatlar aynı Türkçedeki gibi kullanılmakta ve sıfat birtakım ekler almaktadır.

SIFATLARDA MUKAYESE:

İngilizce'de sıfatlar; tek heceli, iki heceli ve ikiden fazla heceli olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Daha iyi kavrayabilmemiz için konuyu başlıklar halinde inceleyelim.

Tek Heceli Sıfatlar:

İki canlıyı aralarında kıyaslama yapmak demek üstünlük derecelerini ve en üstün oldukları özelliklerini belirtmemiz demektir.
İngilizce de üstünlük derecesine comperative, en üstünlük derecelerine ise; superlative denir. İngilizce'de tek heceli sıfatlarda comperative "er" superlative ise; " the ............ est" takısını almaktadır.Bu -er ve -est takısı
sırasıyla daha ve en anlamlarını vermektedir.
Yani İngilizce'de sıfatları; Adjective (Yalın), Comperative (Üstünlük), Superlative (En üstünlük) olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz.
Aşağıda verilen yalınlık, üstünlük ve en üstünlük derecelerine göre verilen sıfatları inceleyiniz.
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı       Superlative    Anlamı
High    Yüksek    Higher        Daha yüksek  The highest    En yüksek
Dark    Koyu    Darker        Daha koyu       The darkest    En koyu
Tall    Uzun    Taller        Daha uzun        The tallest    En uzun
Brave    Cesur    Braver        Daha cesur        The bravest    En cesur
Long    Uzun    Longer        Daha uzun        The longest    En uzun
Short    Kısa    Shorter        Daha kısa        The shortest     En kısa
Big    Büyük    Bigger        Daha büyük        The biggest    En büyük
Small    Küçük    Smaller        Daha küçük        The smallest     En küçük
Cheap    Ucuz    Cheaper        Daha ucuz        The cheapest    En ucuz
Old    Yaşlı    Older        Daha yaşlı        The oldest    En yaşlı
Young    Genç    Younger        Daha genç        The youngest    En genç


Sonu -y ile biten sıfatlardacomperative yapmak için -y düşer -ier takısı eklenir. Örneğin;
Pretty - Prettier        Funny - Funnier .. gibi
Şimdi örneklerle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek;

Cemal is 10 years old. Mehtap is 25 years old. Cemal is younger than Mehtap.
(Cemal 10 yaşındadır. Mehtap 25 yaşındadır. Cemal Mehtap'tan daha gençtir.)

Yukarıdaki cümle iki canlı varlık arasında olan yaş özelliğini karşılaştırmıştır.Cemal'in Mehtap'tan daha genç olduğunu vurgulamak için sıfata -er takısı getirip -den -dan anlamını veren than kelimesi kullanılmıştır.
Demekki sıfat karşılaştırması yaparken yapacağımız iki şey var. Birincisi  sıfata -er takısı getirmek diğeri ise; peşinden than kelimesini koymaktır.

Örnekler;

Ayşe is older than Selim.
(Ayşe Selimden daha yaşlıdır.)

Brown is darker than Yellow.
(Kahverengi sarıdan daha koyudur.)

Hasan is braver than Melih.
(Hasan Melih'ten daha cesurdur.)

Skirt is cheaper than pants.
(Etek pantolondan daha ucuzdur.)

Selçuk is taller than his sister.
(Selçuk, kızkardeşinden daha uzundur.)

This lorry is longer than car.
(Bu kamyon arabadan daha uzundur.)

İki Heceli Sıfatlar;
İki heceli sıfatlarda 3 tane sıfat üstünlük derecelerine göre -er ve -est ekini alır.Diğerleri ise yine üstünlük derecelerine göre more ve most takısını alırlar.

Özel durumu olan sıfatlar;
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative           Anlamı
Narrow    Dar        Narrower        Daha dar    The narrowest    En dar
Happy    Mutlu        Happier        Daha mutlu    The happiest       En mutlu
Simple    Basit        Simplier        Daha basit    The simpliest       En basit

Örnek;
This box is narrower than other box.
(Bu kutu diğer kutudan daha dar.)

My mum is happier than me.
(Annem benden daha mutlu.)

Fifth question is simplier than first question.
(Beşinci soru birinci sorudan daha basit.)

İkiden Fazla Heceli Sıfatlar;
İkiden fazla hecesi olan sıfatlar -er ve -est takısı yerine sırasıyla more ve most eklerini alırlar.

Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı          Superlative        Anlamı
Expensive    Pahalı    More expensive    Daha pahalı    the most expensive  En pahalı
Interested    İlgili    More interested    Daha ilgili          the most interested  En ilgili
Beautiful    Güzel    More beautiful    Daha güzel      the most beautiful    En güzel
İmportant    Önemli    More important    Daha önemli   the most important   En önemli
Intelligent    Akıllı    More intelligent    Daha akıllı    the most intelligent        En akıllı
Famous    Ünlü    More famous    Daha ünlü    the most famous        En ünlü

Örnekler;

My cat is more beautiful than yours.
(Benim kedim seninkinden daha güzel.)

This matter is more important than others.
(Bu konu diğerlerinden daha önemli.)

I am more intelligent than you.
(Ben senden daha akıllıyım.)

Michael Jackson is more famous than Hande Ataizi.
(Michael Jackson Hande Ataizi'nden daha ünlü.)

The house is more expensive than this house.
(O ev, bu evden daha pahalıdır.)


Yukarıda verilenleri sadece üstünlük derecelerine yani comperative'ye göre örneklendirdik.Acaba superlative halinde nasıl yazabiliriz..
Superlative halinde artık ikiden fazla nesne kıyaslanmış ve aralarında aynı özelliği taşıyan bir tanesi diğerlerine göre en üstün konumda
olduğu zaman superlative kullanılır.

Örnekler;

Funda is the most beautiful girl in our school.
(Funda okulumuzdaki en güzel kızdır, Funda okuldaki diğer kızlarla güzellik bakımından kıyaslanmış ve aralarındaki en güzel kız Funda olduğu görülmüştür.)

Naim Süleymanoğlu is the strongest sportman in Turkey.
(Naim Süleymanoğlu Türkiye'deki en güçlü sportmendir.)

Jeep is the most expensive car in other cars.
(Jeep diğer arabalar içinde en pahalı arabadır.)

Kerem is the tallest man in his family.
(Kerem ailesindeki en uzun kişidir.)

Gum is the cheapest thing in productions.
(Sakız ürünler içerisinde en ucuzudur.)

Atatürk is the bravest leader in the world.
(Atatürk dünyadaki en cesur liderdir.)

Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları;
Yukarıda verilen iki heceli, tek heceli, ikiden fazla hecesi olan sıfatlar haricinde bir sıfat grubu daha vardır. Bunlar diğerlerine uygulanan kurallara uymazlar. Sıfata üstünlük dereceleri verildiği zaman
köklü bir değişiklik olur, takı almazlar.
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative    Anlamı
Good    İyi    Better        Daha iyi    Best        En iyi
Bad    Kötü    Worse        Daha kötü    Worst        En kötü
Far    Uzak    Farther        Daha uzak    Further        En uzak

Comperative Örnekler;            Superlative Örnekler;

She is better than you            I am the best teacher in İstanbul.
(O senden daha iyi.)            (Ben İstanbul'daki en iyi öğretmenim.)

The pencil is worse than other pencil.        Iğdır is the further city in Tukey
(Kalem diğer kalemlerden daha kötü.)        (Iğdır Türkiye'nin en uzak ilidir.)

Ankara is farther than Sakarya.        This glass is the worst glass in my kitchen.
(Ankara Sakarya'dan daha uzaktır.)        (Bu bardak mutfağımdaki en kötü bardaktır.)

Aşağıda verilen örneklerde boşluklara uygun comperative ve superlative eklerini yerleştirerek uygun cümle haline getiriniz.

1-) Van ....................................................................... in Turkey. (long)
2-) Kemal is ............................................................ in his friend. (intelligent)
3-) Ayşe is ..................................................than Melek. (interested)
4-) Ricky Martin is....................................................in the world. (famous)
5-) Gürcan's skin ...............................................than Mehmet's. (dark)
6-) First ship is .....................................................than second ship. (fast)
7-) Twilight is......................................................in the cinema.(good)
8-) Ajdar is..........................................................singer in Turkey. (bad)
9-) Romeo & Juliet is ...................................................than Selvi boylum al yazmalım (romantic)
10-) Your father..............................................................than my father (old)