İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Phrases into Turkish

 

 

Cardinal numbers :

 

1 on bir ohn-beer 70 yetmiş yate-meesh
12 on iki ohn-eekee 76 yetmiş altı yate-meesh ahl-tı
13 on üç ohn-ewch 80 seksen sake- sane
14 on dört ohn-dört 87 seksen yedi sake- sane yay-dy
20 yirmi yeer-my 90 doksan dohk-sahn
21 yirmi bir yirmi beer 98 doksan sekiz dohksahn say-keez
30 otuz oh -tooz 100 yüz yewz
32 otuz iki oh-tooz-eekee 109 yüz dokuz yewz-doh-cooz
40 kırk kırk 200 iki yüz eekee yewz
43 kırk üç kırk- ewch 300 üç yüz ewch yewz
50 elli ale-ly 1000 bin been
54 elli dört ale-ly dört 1002 bin iki been eekee
60 altmış ahlt-mısh 2000  iki bin eekee been
65 altmış beş ahltmısh baysh 3500 üç bin beş yüz ewch been baysh

 

 

Ordinal numbers :
The latter are obtained by adding "-inci" (or "-ıncı, -üncü, -uncu") to the cardinal numbers . When the latter end in a vowel the particle becomes "-nci" (or "-ncı, -ncü, -ncu").

 

 
1. birinci beereenjee
2. ikinci eekeenjee
3. üçüncü ewchewnjew
4. dördüncü dördewnjee
5. beşinci baysheenjee
6. altıncı ahltınjı
7. yedinci yaydeenjee
8. sekizinci saykeezeenjee
9. dokuzuncu dohcoozoonjoo
10. onuncu ohnoonjoo )
11. on birinci ohn beereenjee
12. on ikinci ohn eekeenjee
20. yirminci yeermeenjee
21. yirmi birinci yeermy beereenjee
30. otuzuncu ohtoozoonjoo
32. otuz ikinci ohtoozeekeenjee
40. kırkıncı kırkınjı
50. ellinci aleeenjee
60. altmışıncı ahltmıshınjı
70. yetmişinci yatemeesheenjee
80. sekseninci sakesaneeenjee
90. doksanıncı dohksahnınjı
100. yüzüncü yewzewnjew
the last Sonuncu sohnoon-joo
the first. Birinci, ilk eelk
 
 
Çocuk child choh-jook Saat hour sah-aht
Resim Picture ray-seem Dakika minute dakee-kah
Kat floor caht Saniye second sah-neeyay
 

 

 

Exercise 13. - Write the following numbers in Turkish and in full.
 
7
4
60
24
12
105
250
 
 
Exercise 14. - Translate the folowing phrases into Turkish.
 
The first child.
The third book.
The tenth house.
The fourath door.
The fifth floor.
 The second photograph.
The last man.

 

 

 

Aylar ------ The Months

 

 

Ocak oh-jahk Januray
Şubat shoo-baht Februay
Mart mahrt March
Nisan nee-sahn April
Mayıs mah-yıss May
Haziran hah-zee-rahn June
Temmuz tamooz July
Ağustos ah-ğoos-toss August
Eylül ay-lewl September
Ekim ay-keem October
Kasım cah-sım November
Aralık ah-rah-lık December

 

 

 

Mevsimler ------- The seasons.

 

Bahar Spring bah-hahr
Yaz   Summer yahz
Sonbahar Autumn sohn-bah-hahr
Kış Winter kısh

 

 

Dört yön ---- The Cardinal Points.

 

Kuzey North coo zay
Güney  South gew nay
Doğu   East doh ğoo
Batı West bah tı