İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

The comparative

Büyük bir ev. A big house. Bew-yewk beer ave
Daha büyük bir ev A bigger house. Dah-hah bewyewk beer ave
En büyük ev. The biggest house. Ane bew-yewk ave
İyi bir insan. A good person. Eeyee beer insahn
Daha iyi bir insan. A better person. Dah-hah eeyee beer insahn
En iyi insan. The best person. Ane eeyee insahn

 

 

The comparative of superiority is formed with the adverb "daha" (more) that is placed before the adjective.
zengin rich daha zengin richer

 

 

 

 

The comparative of inferiority is formed with "daha az" (less).
zengin rich daha az zengin less rich

 

 

The superlative is formed with the adverb "en" (the most) placed before the the adjective.

zengin rich en zengin the richest

 

Ağır heavy ah-ğır Kadar as many/much as; till; as far as cah-dahr
Altın ( ). gold ahl-tın Yağ oil ayhğ
Anne mother ahn- nay Kağıt paper kyah-ğıt
Baba father bah-bah Karton cardboard car-tone
Çalışkan Diligent, industrious chah-lısh-cahn sokak street soh-kahk
Sağlam solid sağ-lahm sağlık health sahğ-lık
Daha . more dah-hah strong    
daha çok much more   daha az Less  
tahta timber tahh-tah Tembel lazy tame-bale
Değerli precious day-ğer-ly uslu well-behaved. oos-loo
Gerekli necessary guarake-lew Yaramaz naughty yahrah-mahz
Güçlü strong guewch-lew      
 
 
 
Kolay bir ders. An easy lesson
Daha kolay bir ders. An easier lesson.
En kolay ders. The easiest lesson.
Temiz bir sokak. A clean street.
Daha temiz bir sokak. A clener street.
En temiz sokak. The cleanest street.
Paul kadar zengin değilim. I am not as rich as Paul.
 

 

 

 

 

The comparative of equality is formed with "kadar" (as much as,as many as, etc.) and is placed before the adjective.

 

Paul Henry kadar gençtir Paul is as young as Henry.
Henry kadar çalışkanım. I am as industrious as Henry.
Demir tahtadan sağlamdır. Iron is stronger than timber.

 

 

The suffix of the ablative case "-den or "-dan ("-ten, -tan" see note in lesson two) means "of, from, of the, by, out, of" etc.

 

Londra'dan from London çoktan of long
pencereden out of the window    

 

 

You will notice that with these suffixes, the adverb "daha" becomes optinal.

 

Demir gümüşten (daha) ağırdır. Iron is heavier than silver.
Altın gümüşten (daha) değerlidir. Gold is more precious than silver.
Babam annemden yaşlıdır. Father is older than mother.
Henry Bill kadar güçlüdür. Henry is more turbulent than Paul.
Bill Paul kadar usludur. Bill is as well behaved as Paul.
Yağ su kadar ağır değildir. Oil is not so strong as cardboard.
Kağıt karton kadar sağlam. Paper is not so strong asdeğildir. Cardboard.
Sağlık paradan değerlidir. Health is more precious thanmoney.
Para sağlık kadar gerekli. Money is not so necessary asdeğildir. Health.
Paul benden tembeldir. Paul is lazier than I (am).
Paul benim kadar tembeldir. Paul is as lazy as I (am)

 

 

The comparative of superiority is also made with the ablative case of personal pronouns, whilst the comparative of equality is made with the genitive case of personal pronouns (see 4 th lesson).

 

Henry sizden çalışkandır. Henry is more industrious than you.
Henry sizin kadar çalışkandır. Henry is as dilligent as you (are)
Ben sizden cesaretliyim. I am more courageous than you (are)
Ben sizin kadar cesaretliyim. I am as courageous as you (are)
Siz benden zengin değilsiniz. You are not richer than I (am)
Siz benim kadar zenginsiniz. You are as rich as I (am)

 

Exercise 17. - Put the following sentences into English.

 

 

Benim kadar güçlü değilsin.
Bu ders daha kolaydır.
Bu en kolay derstir.
Senin kadar naziğim.
Sizden daha fakirim.
Bu sokak daha temizdir.
Bu en temiz sokaktır.
Benim kadar zekisin.
Onun kadar çalışkansınız.
Bu en pis sokak değildir.
Onlardan akıllıyız.
Onlar bizden saha tembeldirler.

 

 

Son Gelen Soru

Örneklerle birlikte geniş bir açıklama yaparsanız sevinirim. Comparative de iki nesneyi birbiriyle şöyle kıyaslarız. Ali is taller than Ahmet. burada Ali Ahmetten daha uzun dedik. ilk olarak birinci nesne+fiil+sıfatın veya zarfın comparative hali+than+ ikinci nesne. eğer sıfat veya zarfımız fazla harften oluşuyorsa 'more' kelimesiyle comparative anlamını sağlarız. Ayşe is more beautiful than Elif. Ayşe Eliften daha güzel. Cevabı ve devamı için tıklayın >>