İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Future Tense of Verbs

 

Bir mektup yazıyorum. I write a letter. Beer make-toop yah-zı-yohroom
Bir mektup yazdım. I wrote a letter. Beer make-toop yahz-dım
Bir mektup yazacağım. I shall write a letter. Beer make-toop yahzah-jahğım
Mektubunuza cevap vereceğim. I shall answer your letter. Make-tooboo-noozah jay-vahp
 
vayray-jayğeem
Dersime devam edeceğim. I shall go on with my lesson. Derse-may day-vahm ayday
 
jayğeem
Pişman olacaksınız. You will repent. Peesh-mahn ohlah-jahk-sınız

 

 

 

To obtain the future tense of verbs, one has first to add "-ecek" (or "-acak") to the stem and then too join the suffixes of respectively: "-im, -sin, --- , -iz, -siniz, -ler" ( see 4 th lesson ). These will give then:
 


  

1 st person singular :
.... eceğim
or......acağım
2 nd person singular :
.....eceksin
or......acaksın
3 rd person singular :
......ecek
or......acak
1 st person singular :
.......eceğiz
or......acağız
2 nd person plural :
.....eceksiniz
or... acaksınız
3 nd person plural :
.......ecekler o
or....acaklar

 

 

You will notice that the first person singular and plural change the "k" in "ğ".Model of conjugation of the future tense: For the future tense of the verb "olmak"; (to be, to become), see 9 th lesson

 


Affirmative:
etmek okumak ödemek
I shall do I shall read I shall pay
edeceğim okuyacağım ödeyeceğim
edeceksin okuyacaksın ödeyeceksin
edecek okuyacak ödeyecek
edeceğiz okuyacağız ödeyeceğiz
edeceksiniz okuyacaksınız ödeyeceksiniz
edecekler okuyacaklar ödeyecekler
 
 
 
Negative:
 
 
etmemek okumamak ödememek
etmeyeceğim okumayacağım ödemeyeceğim
etmeyeceksin okumayacaksın ödemeyeceksin
etmeyecek okumayacak ödemeyecek
etmeyeceğiz okumayacağız ödemeyeceğiz
etmeyeceksiniz okumayacaksınız ödemeyeceksiniz
etmeyecekler okumayacaklar ödemeyecekler

 

 

1)When the stem ends in a vowel, a "-y" is added to same, avoiding thus a hiatus:
okuyacağım
ödeyeceksin.


2)The negative future tense is formed by the addition of "-mey" (or "-may") to the stem; if the latter ends in a vowel, "-me" (or "-ma") is used.


3)The interrogative future is obtained by means of: "miyim?, misin?, mi?, miyiz?, misiniz?, ....ler mi?" (or according to the euphony: "mıyım?, mısın?, mı?, mıyız?, mısınız?,.....lar mı?") placed without joining after the 3 rd person singular:

 

 

 
sevecek miyim? shall I love ? okuyacak mıyız? (shall we read?
yazacak mısınız? will you write? gelecekler mi? will they come?)
 
Birçok several beer-chohk Götürmek to make away. götewr-make
Çıkmak To go out, chık-mahk Yol way,road yohl
sürmek to drive sewr-make yola çıkmak to start ( a journey)  
Şoför driver sho-för Orada oh-rahdah there
Kendi self,oneself kane-dy Kendiniz yourself  
Yalnız Only, alone yahl-nız Tekrar again take-rahr
Hareket motion hayray-kate Otomobil auto ohtomobeel
hareket etmek to move   öğrenmek to learn öy-rane-make
Ödev Duty, task ödave hızlı fast,swift. hız-lı )
 
 
 
Yakında Parise gideceğim. I shall go to Paris soon.
Orada çok kalcak mısınız? W ill you stay long there?
Hayır,yalnız bir ay kalacağım. No, I shall stay a month only.
Sizi tekrar görecek miyim? Shall I see you again.?
Evet,sizi görmeye geleceğim. Yes, I shall come to see you.
Arabanızı alacak mısınız? Will you take your car?
Hayır, arabamı almayacağım. No, I shall not take my car.
Evet, otomobilimi götüreceğim. Yes, I shall take my car away.
Kendiniz mi süreceksiniz? Will you drive yourself?
Hayır, ben sürmeyeceğim. No, I won't drive,
Şoförüm sürecek.. my driver will drive
Yarın sabah erken kalkacağız. Tomorrow morning we shall rise early.
Beni bekleyecek misniz? Will you wait for me?
Özür dilerim sizi beklemeyeceğim. I am sorry, I won't wait for you.
Yola ne zaman çıkacaksınız? When will you be going?(start).
On beş güne kadar hareket edeceğiz.. We shall start in about a Fortnight
Orada ne yapacaksınız? What will you do there?
Birçok şeyler öğreneceğim. I shall learn a lot of things.
Bu akşam evde olacak mısınız? Will you be home tonight?
Saat yedide evde olacağım ve I shall be home at seven o'clock And
sizi bekleyeceğim. ( I shall ) wait for you.
Geç kalmayacağım. I won't be late.
 

 

 

 

Exercise 24. - Put the following sentences in the future tense.

 
Pencereyi açıyorum.
Pencereden bakıyorum.
ödevimi yapıyorum.
Su içiyoruz.
Çok hızlı yürüyorsunuz.
Seyahat ediyorum.
İyi öğrenmiyorsun.
Ne söylüyorlar?
 
The declension of the reflexive pronoun "kendi" (self, one self, himself, herself, itself) is made with the possessive suffixes (3 rd lesson) as follows.

 

 
Kendim : myself
kendin : yourself
kendi or kendisi : ( see above )
kendimiz : ourselves
kendiniz : yourself (yourselves )
kendileri : themselves
 

 

 

 

The suffix "-lik" ( or "-lık, -lük, -luk") is used to form nouns;

 

arkadaş comrade arkadaşlık comradeship
ay month aylık monthly payment
çocuk child çocukluk Childhood, childishness
Göz eye gözlük spectacles
hafta week haftalık weekly payment
beyaz white beyazlık whiteness
çirkin ugly çirkinlik ugliness
kolay easy kolaylık easiness
pis dirty pislik dirtiness
sıcak hot,warm sıcaklık heat,warmth
soğuk cold soğukluk coldness, coolness
zengin rich zenginlik richness, wealth
yok there is not yokluk lack,want, scarcity.
yaşlı old yaşlılık oldness

 

Son Gelen Soru

shall Will/won't daha yaygın olsada bazen gelecek ile ilgili açıklamalarda Will/won't yerine shall/shan't kullanılabilir. -When I retire, I shall/will have more time for painting the house. not:gelecekle ilgili konuşuyorsak it, she, he,they 'i shall ya da shan't ile kullanamayız.sadece you,I ve we ile kullanabiliriz. - shall veya should'u tavsiye veya isteklerde onay almak için soru cümlesinde kullanabiliriz. örnek:Shall/should ı put these bags over here? Cevabı ve devamı için tıklayın >>