İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Şimdiki Zaman / Present Continuous Tense


PRESENT CONTİNUOUS TENSE
GİRİŞ (-YOR KİPİ) :
Present Continuous Tense Türkçe'de Şimdiki Zaman demektir.İşlerimizi söylerken yapıyorsak yani konuşma sırasında devam eden olayları anlatmak için Present Continuous Tense kullanırız. Örneğin; He is playing football.
        (O futbol oynuyor.)                                                                          He is playing football    Geçmiş Zaman  <-----------------------------------------  -------------------------------------> Gelecek Zaman
           

                                                                             Şimdiki Zaman


Diğer bir deyişle fiilimizin sonuna -yor zaman kipini getirmiş oluruz. Örneğin;yapıyor,gidiyor,yiyor.gibi

Şimdiki zamanda cümle kuruluşu;özneden sonra am, is, are yardımcı fiilleriyle birlikte fiilin sonuna -ing takısı getirirerek kullanırız.

You                            He
We    + are + Fiil +    Nesne            She    + is + Fiil +Nesne
They        (-ing takısı                 It            (-ing takısı
        ile birlikte)                             ile birlikte)
       
I    + am + Fiil + Nesne
        (-ing takısı
        ile birlikte)

Özneyle birlikte kullanılan yardımcı fiillerin birde kısaltılmış şekilleri vardır.Bunlar;

I am = I'm
He is = He's
She is = She's
It is = It's   We are = We're
They are = They're
You are = You're

Olumlu cümle yapısına sahip aşağıdaki örnekleri inceleyelim :
      She is going to cinema.                 We are playing volleyball.
      (O sinemaya gidiyor.)                    (Biz voleybol oynuyoruz.)
    
      Nermin is eating spinach.                  They are coming here.
      (Nermin ıspanak yiyor.)                   (Onlar buraya geliyorlar.)

Örneklerimizden de görüldüğü gibi yapılan işler hemen o anda gerçekleşen olaylardır. Yani konuşurken meydana gelmiştir.


Olumsuz Cümle Yapısı:
 to be yardımcı fiilleri diye adlandırılan am,is,are'dan sonra "not" olumsuzluk ekini alır.Fiile olumlu cümle yapısındaki gibi -ing takısı eklenir.

You                            He
We    + are +not + Fiil + Nesne            She    + is + not + Fiil + Nesne
They                  (-ing takısı             It
                   ile birlikte)

Olumsuzluk eki olan "not" kendinden önce gelen to be yardımcı fillerine bağlanabilir, kısaltılmış olarak yazılabilir.

He is not = He isn't
She is not = She isn't
It is not = It isn't
You are not = you aren't
We are not = We aren't
They are not = They aren't

Örnekler;

     Selma is not  making meal.                            I am not watching TV.
      (Selma yemek yapmıyor.)                            (Ben televizyon izlemiyorum.)

    Seçil and Kemal are not doing their homework.                This pen is not writing.
    (Seçil ve Kemal ödevlerini yapmıyorlar.)                   (Bu kalem yazmıyor.)

Soru Cümlesi Yapısı;

Olumlu ve olumsuz cümle yapısından sonra soru cümlesini öğrenelim. Present Continuous Tense'te soru cümlesi;olumlu cümledeki to be yardımcı fiillerinin öznenin önüne geçirilmesiyle oluşturulur.Present Continuous Tense'te soru cümlesi;olumlu cümledeki to be yardımcı fiillerinin öznenin önüne geçirilmesiyle oluşturulur.Yani;

to be yardımcı fiili+ Özne + Fiilin -ing takısı almış hali + Nesne
şeklinde formülleştirilebilir. Şimdi aşağıda verilen olumlu cümleyle soru cümlesini karşılaştırarak soru cümlesi nasıl kurulur anlamış olalım.

Örnekler;
       Children are studying their lessons.
       (Çocuklar derslerini çalışıyorlar.)

       Are children studying their lesson?
       (Çocuklar derslerini çalışıyorlar mı?)

Örneklerden de görüldüğü gibi cümle yapısında değişen hiç bir şey yok.Sadece öznemizin önüne Are to be yardımcı fiili gelerek olumlu bir cümleyi soru cümlesi haline dönüştürmüş.

Tense'in Kullanıldığı Yerler;
A- Bir işe başlamış ve o işe devam ettiğimizi söylerken de şimdiki zamanı kullanırız.
Örnek;
She is doing something.
(Birşeyler yapıyor.)

Örnektende anlaşıldığı gibi bayan şu anda birşeyler yapıyor, henüz bitirmemiş işini yapmaya devam ediyor.

B-Şimdiki zamanı şu sıralar devam etmekte olan işlerimiz için de kullanırız.Yani today,this week,this evening, this night,this morning gibi zaman belirteçleri de kullanırız.

Örnekler;
    You are going to cinema today.
    (Bugün sinemaya gidiyorsun.)

    Is Melike going to school this morning?
    (Melike bu sabah okula gidiyormu?)

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

They are sleeping early tonight.
(Onlar bu gece erken uyuyorlar.)

We are not working this week.
(Biz bu hafta çalışmıyoruz.)

I am coming your home this evening.
(Bu akşam senin evine geliyorum.)

C-Present Continuous Tense'te sıkça kullanılan bazı zaman bildiren"now,still,at present,for the time being, right now,at the moment, currently gibi kelimeler vardır. Bu zaman bildiren kelimeler olan olayın hangi zaman dilimi içerisinde
gerçekleştiğini anlamamızı sağlarlar.

Zaman bildiren kelimeler            Anlamları            Cümle İçerisinde Kullanımı
Now                        Şimdi                We are eating something now.
Still                        Hala                I am still making meal.
At present                    Şimdi şu anda        At present you are looking at me.
For the time being                Şimdilik            She is drinking milk for the time being.
Right now                    Tam şimdi            She is cleaning her room right now.
At the moment                Şimdi şu anda        He is not here at the moment.
Currently                    Şu zamanlarda        They are currently sleeping.

-ING Takısının Kullanımı:
a- Son harfi "e" ile biten fiillerde e harfi düşer.Fakat son harfi "e" olan bir fiilde "e" harfinden bir önceki harfte sesli ise;
fiilin sonundaki "e" harfi düşmez.
Fiil        -ing takısı almış hali
Come        Coming
Live        Living
Leave        Leaving

b-Son harfi l ile biten fiillerde l harfinden önce sadece bir tane sesli  harf varsa; fiil çift l harfli olur.
Fiil        -ing takısı almış hali
Towel        Towelling
Enamel    Enamelling
Travel        Travelling

c-Yine son harfi "l" ile biten fiillerde l harfinden önce birden fazla sesli harf varsa;fiil tek l harfli olur.
Fiil        -ing takısı almış hali
Sail        Sailing
Heal        Healing
Pool        Pooling

d-Sonunda tek sessiz harf ve sesli harf bulunan bir heceli fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.
Fiil        -ing takısı almış hali
Run        Running
Sit        Sitting
Stop        Stopping
Ship        Shipping
Fit        Fitting
Beg        Begging

e-Eğer fiilin sonunda x, w ve y harflerinden bir tanesi varsa; fiilin son harfi çift olmaz.
Fiil        -ing takısı almış hali
Sew        Sewing
Saw        Sawing
Bow        Bowing
Box        Boxing
Fix        Fixing
Tax        Taxing
Say        Saying
Buy        Buying
Toy        Toying

f-Fiilin sonu "-ie" ile bitiyorsa -ing takısı aldığında "-ie" harfleri düşer yerine "-y" harfi gelir.
Fiil        -ing takısı almış hali
Tie        Tying
Untie        Untying
Lie        Lying

g- Fiilin sonu -ic ile bitiyorsa; fiile k harfi eklenir.
Fiil        -ing takısı almış hali
Panic        Panicking
Picnic        Picnicking

h- Fiilin sonunda iki tane sessiz harf varsa;sonda bulunan sessiz harf çift yazılmaz.
Fiil        -ing takısı almış hali
Sing        Singing
Wash        Washing

Present Continuous İle Kullanılmayan Fiiller:

İngilizce Şimdiki zamanda kullanılmayan fiilleri; düşünmeye ilişkin fiiller,hislerimizi belirten fiiller,aidiyet bildiren fiiller,
duyularımızla ilgili fiiller, diğer durumları bildiren fiiller olmak üzere beş parçaya ayırmamız bize daha çok yardımcı olacaktır.
1-Düşünmeye İlişkin Fiiller: Think, Realize, Feel, Forget, Mean, Understand, Believe, İmagine, Notice, Know, Doubt, Remember,
Want, Need, Prefer.
2-Hislerimizi belirten Fiiller: Love, Hate, Like, Dislike, Appreciate, Detest, Loathe, Fear, Envy, Mind, Care, Wish, Forgive, Desire.
3-Aidiyet bildiren Fiiller: Possess, Have, Own, Belong.
4-Duyularımızla ilgili Fiiller: See, Hear, Taste, Feel, Smell.
5-Diğer durum bildiren Fiiller: Look, Seem, Owe, Be, Exist, Appear, Weigh, Cost, Advise, Promise of, Refuse, Include, Contain, Sound, Consist.

                          

Son Gelen Soru

Wh Questions sevgili arkadaşım present continuos da söylediğin gibi olacak yani wh question +am, is, are+ subj.+verbing+obj şeklinde aklında bir tablo oluşturursan daha kolay yapabilirsin. Cevabı ve devamı için tıklayın >>